versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

2.2 A határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése

Projektek > 2007 - 2013 > 2. Együttműködési Terület > 2.2 A határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése
CommonGIS

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
EMAIL projekt@vasmegye.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 362 700,38
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 427 129,97
 

IDŐTARTAM 2010-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Amt der Bugenländischen Landesregierung
 


ÖSSZEFOGLALÓ

Burgenland több mint 10 éve, Vas megye 7 éve önálló térinformatikai rendszert üzemeltet hasonló technikai körülmények között egymással összevethetõ adattartalommal. Jelenleg a rendszerekben a különbözõ térképek, adatbázisok tekintetében csak az ország határain belülrõl találhatók adatok. A fejlesztés végrehajtásával a rendszerek a saját információszolgáltatáson kívül képesek lesznek a homogén, egységes szerkezetû összevont területi adatszolgáltatásra. 


A cél, egy fizikai adatcsere nélkül mûködõ egyesített szolgáltató rendszer mûködtetése a határ mindkét oldalán, mellyel a határon átnyúló közös tervezési folyamatok során – a rendszerek különállásából származó hátrányok miatt – a fellépõ problémák, inhomogenitások, párhuzamos végrehajtások megszûnnek, így a pénzügyi források gazdaságosabb kihasználása mindkét oldalon jobban megvalósulhat. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • a két szervezet eltérõ földrajzi fekvéssel mûködõ, de hasonló rendszerének egységesítése, homogenizációja, elérhetõség minõségének javítása
 • CentropeMAP projekthez csatlakozási képesség biztosítása, topográfia és utca térképpel kapcsolódás kialakítása CentropeMap-hez
 • új adatbázisok beszerzése, hasznosítása, és azokból összeállított publikációk közlése
 • közös térképi és adatbázis szolgáltatások nyújtása
 • POI alapú katasztrófavédelmi információk megosztása és térképi alapokon történõ publikálása a két terület szakemberei számára – a 2010-ben a projekttõl függetlenül lefolytatandó közös gyakorlat pilot jellegû támogatásával
Welterbe

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein Welterbe Neusiedlersee
EMAIL richard.giefing@bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 279 745,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS €329 112,42
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Fertõ-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület


ÖSSZEFOGLALÓ

Az UNESCO Világörökség Bizottsága 2001-ben határon átnyúló kulturális világörökséggé nyilvánította a Fertõ tavat. Ennek nyomán átfogó kezelési tervet dolgoztak ki, és az UNESCO kérte e terv megvalósítását – amelynek az illetékesek e projekttel tesznek eleget.

A „Welterbe“ projekttel a kezelési terv akcióterve valósul meg a természet- és tájvédelemre, a kulturális javak védelmére, a mezõgazdaságra, a regionális és településfejlesztésre, a környezetvédelemre és a szemléletformálásra vonatkozóan. 
További fontos pontok a világörökségi terület megõrzése, gondozása és kímélõ használata az UNESCO világörökségi egyezmény értelmében, a világörökségi tevékenységek koordinálása, a világörökséggel kapcsolatos szemlélet formálása, valamint a kultúrtáj és tájkép gondozásának biztosítása.

A tevékenységek széles körû tájékoztató és közönségkapcsolati munkát foglalnak magukban, ami évente kétszer megrendezendõ világörökségi napok, konferenciák és mûhelytalálkozók megtartását, a nemzeti és nemzetközi UNESCO világörökségi helyszínekkel való átfogó kapcsolatépítést, ezen belül 10 tájékoztató találkozót és szakmai összejöveteleket jelent.
Ezen kívül átfogó három nyelvû marketinganyag (10000 térkép, 2000 brosúra, 1000, világörökségrõl szóló film DVD-n, 5000 világörökség-box, 1000 póló és 5000 memory-játék) készül, hogy tényleg a lakosság széles köreit sikerüljön elérni.  

A világörökségi területekre irányuló építkezési irányelvek kidolgozása építési és építészeti szakértõk 10 találkozója során, a világörökség területét övezetekbe soroló építési térkép, a dokumentáció (a tartományi kormány, a megyei önkormányzat, a települések és világörökségi egyesületek jelentései) és az építkezési szaktanács külsõ szakértõk bevonásával 2008 és 2010 közötti zajló 10 ülése azok a további tevékenységek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen ETE-projekt segítségével biztosítva legyen az UNESCO Világörökség a Fertõ tó/Neusiedler See régiójában.

Active Ageing AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 417 076,06
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 490 723,37
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Universität Wien; Fakultät für Geowissenschaften; Institut für Geographie und Regionalforschung
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye
Valcum-Nyugat-Balaton Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.


ÖSSZEFOGLALÓ

A schneeberglandi kistérség és a Keszthely és környéke kistérség vidéki és turisztikai régiók. Mindkét régió hasonló problémákkal szembesül, melyeket a demográfiai változások vonnak maguk után: idõsödõ társadalom és a fiatal lakosság elvándorlása a városi agglomerációkba. A felszakadt családi struktúrák, új életmódok és a zsugorodó községi pénzügyek új intézkedéseket követelnek meg az öregek és fiatalok közötti szolidaritás erõsítésére. A két régió elhatározta, hogy egy közös projekt keretén belül a fent említett problémákra megoldásokat dolgoznak ki.

A projekt hozzájárul a népesség öregedésének pozitív megítéléséhez. Az aktív idõskor megélésére valamint a fiatalok és idõsek közti kölcsönös tudatosság erõsítésére alkalmas környezetet teremt a projekt az osztrák és magyar régiókban. A településeket és a gazdaságot felkészíti a demográfiai változásokra, hogy proaktívan járhassanak el és ezzel a jövõjüket biztosíthassák.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Szakkonferenciák az aktív idõskor témakörben és infomappák elkészítése = „idõs kisokos„ az idõsek számára: hasznos információk intézményekrõl, kínalatokról a partnertérségekben
 • Az aktív idõsek interregionális hálózatának létrehozása és mûködtetése releváns döntéshozókkal, idõsek és fiatalok, szociális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók bevonásával
 • Demográfiai analízis és stratégiafejlesztés a partnerrégiókban „öregedõ népesség“ témára vonatkozóan
 • „Regionális Házmester” modell kidolgozása idõsek számára, térséganalízis valamint idõsbarát infrastruktúra és lakóhelyek feltárása és telephelyi katalógus öszeállítása a régióban, helyi ellátási modell kidolgozása és akadálymentes és generációbarát térkialakítás koncepció kidolgozása
 • Regionális gazdaság megszólítása az idõseknek alkalmas, akadálymentes termékeket és szolgáltatásokat illetõen - egy mentoring program kipróbálása egy külsõ szakértõ kíséretében, vezetõ regionális vállalatokkal
 • Különbözõ témájú regionális idõsek és generációk találkozói és továbbképzés Ausztriában és Magyarországon
BILKIG

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gemeinde Draßburg
EMAIL post@drassburg.bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 106 528,99
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 125 349,50
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Ágfalva Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

A burgenlandi Draßburg és a magyar Ágfalva községek már 2007-ben elindítottak és megvalósítottak egy közös, határon átnyúló projektet (Interreg IIIA), mely óvodás korú gyerekek kétnyelvû óvodai nevelését tûzte ki célul. Mivel ez a projekt nagyon pozitívan alakult, mindkét oldalról sürgetni kezdték egy másik, tartós kétnyelvû óvoda létrehozását. Idõközben ugyanis az óvoda iránti érdeklõdés meglepetésszerûen sokkal nagyobb lett, mint ahogy ezt a kezdetekkor feltételezték.

A projekt célja, hogy a lehetõ leghamarabb megismertesse a gyerekekkel a régió többnyelvûségét. Éppígy arra is ösztönözni kívánják a gyerekeket, hogy a többnyelvûséget aktívan fogadják el, és késõbb sajátítsák is el a másik nyelvet valamilyen iskolai képzés keretein belül.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • a másik község évente többszöri meglátogatása
 • közös kirándulások
 • közös karácsonyi ünnepség
 • az óvodai év közös évzáró ünnepsége
City Cooperation

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung Regionalmanagement Ost-Steiermark
EMAIL fraissler-simm@regionalmanagement.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 141 776,38
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 343 266,55
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Zalalövõ és környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány
Kompetenzzentrum Steirisches Thermenland-Oststeiermark


ÖSSZEFOGLALÓ

határok megnyitása, valamint Ausztria, Magyarország és Szlovénia belépése az EU-ba, mindhárom irányban ismét új gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok lehetõségét vetette fel.  A regionális kisvárosok központi szerepet játszanak a határok megszüntetésében. A szereplõk a regionális városok szerkezetváltozása következtében közös kihívások elé néznek, amelyeket a projekt segítségével közösen vállalnak.

A projekt célja, hogy a hármashatár mentén Kelet-Stájerország, Kelet-Szlovénia és Délnyugat-Magyarország 24 városa között fenntartható együttmûködés alakuljon ki  (egy egyeztetett párhuzamos projekt a szlovén-osztrák ETE-programban is megvalósul). Különbözõ témakörökben – mint pl. városfejlesztés, gazdaságfeljesztés, kulturális, ifjúsági és sportkooperáció – közös jövõbeli stratégiákat dolgoznak ki, és pilottevékenységeket valósítanak meg. Ezzel a hármashatár menti városok sikerrel pozicionálhatók Közép-, Kelet- és Dél-Európa közti gazdasági csomópontokként.  

Bõvíteni kell az olyan eredményes tevékenységeket, mint pl. a kelet-stájer városok közel 1000 üzletben beváltható 8 város összefogásából létrejött utalvány ötletét, amelybõl már 2,8 millió darab 10 eurós utalványt sikerült eladni. Továbbá új tevékenységeket is ki kell fejleszteni. Jó példa erre a már sikerrel lebonyolított „tavaszi bónusz akció“, amely során „város-tallérokat“ lehet gyûjteni, ezzel is eõsítve az ügyfelek egyes városokhoz való kötõdését.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A városok közti együttmûködés és információcsere elmélyítése
 • Közös jövõstratégiák kidolgozása
 • Pilottevékenységek megvalósítása
 • Szervezeti modellek kidolgozása és megvalósítása közös tevékenységek lebonyolítására
COCU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum (hkdc)
EMAIL hkdc@croates.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 164 593,33
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 193 639,24
 

IDŐTARTAM 2011-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Magyarországi Gradistyei Horvát Fiatalok Egyesülete
ARGE kroatischer Kommunalpolitiker im Burgenland
Muramenti Horvátok Egyesülete


ÖSSZEFOGLALÓ

A Burgenlandi Horvátok már több mint 500 éve élnek számos, az egykori Nyugatmagyarország, falvaiban. Megõrizték nyelvüket és kultúrájukat és mindig is egy stabil összekötõ elem voltak Burgenland és a nyugat-magyarországi megyék közt. Manapság a többnyelvûség egy nagy szerepet játszik, mert a szláv-nyelvû országok tagsága által a gazdasági kapcsolatok is megerõsödtek. A modern fejlõdés megemeli azok személyek lehetõségeit, akik egy szláv nyelvet beszélnek, ez a régió számára is egy fontos elõny, hisz a többnyelvûség megkönnyíti a határon átnyúló együttmûködést.

A projekt célja a nyelvi kompetencia erõsítése valamint a régiók határon átnyúló együttmûködésének fokozása és növelése

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Egy kiállítás és egy katalógus szemléletes dokumentáció a horvát törénetröl a nyugatmagyarország-burgenlandi régióban.
 • Egy felnõttkiképzési intézmény létrehozása amely a horvát nyelvû képzést fejlesztené.
 • Egy fialtaloknak megfelelõ zene program kidolgozása horvát dalokkal
DX

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Sigmund Freud Privatuniversität
EMAIL roland.dietrich@sfu.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 122 871,28
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 144 554,48
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Budapesti Corvinus Egyetem / Védelemgazdasági Tanszék
Trägerverein des ISCC - International Security Competence Centre
IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola


ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU-ban eddig nincs olyan közös felsõoktatási intézmény, amely a védelem és biztonság, a közszolgáltatás és egészségügy témakörében kínálna szakirányú képzést. Pedig pont ezekben a határokat figyelmen kívül hagyó kérdéskörökben lenne értelme a határon átnyúló együttmûködésnek. Jól bevált gyakorlati példaként és referenciamodellként a Közép-európai Rendõrakadémia (MEPA) szolgálhat, amely osztrák-magyar kezdeményezés eredménye.

A projekt célja egy közös egyetemi klaszter létrehozása, amely a védelem, biztonság, közszolgálat és egészség témaköröket egy szakirányú képzés formájában fedné le. Egy igényfelmérõ tanulmány szakmai, tudományos és intézményi szempontból feltárja a programterületen valamennyi releváns érintett igényeit.

A három tanterv, amelyet a projekt kereteiben dolgoznak ki, a következõ témákat foglalja magában: közúti szállítás biztonsága (többek között a veszélyes áru szállítása, biztonsági személyzet és teherszállítás), a bûncselekmények és terrorakciók megelõzése, az ellenük való védelem, a nagy ipari balesetek elleni védelem és közegészségügy.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Igényfelmérõ tanulmány szakmai, tudományos és intézményi szempontból
 • Legalább három akkreditált, illetve legalább a programterületen akkreditálható alap- és mesterképzési tanterv kidolgozása
 • Egyetemi struktúrák létrehozása a szakirányú képzés lebonyolítására
 • Közönségkapcsolati munka (projektweboldal, brosúrák, TV-riport
Kick-Off

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Illés Sport Alapítvány
EMAIL gyorffy.agnes@bfh.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 317 390,08
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 373 400,11
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Burgenländischer Fußball-Verband


ÖSSZEFOGLALÓ

A formális és a nem formális oktatásban betöltött szerepe által a sport megerõsíti Európa humán tõkéjét. A sport által közvetített értékek hozzájárulnak a tudás, motiváció, készségek fejlesztéséhez, valamint a személyes elkötelezettség iránti hajlandóság fokozásához. Az iskolában sporttevékenységgel töltött idõ egészségügyi és oktatási elõnyökkel is jár, a tehetségek kinevelése mellett, melyet fokozni kell.

Mindkét futballt oktató intézmény számára az alapvetõ cél egy sportközpontú oktatás kialakítása, illetve a képzés minõségének folyamatos fejlesztése, valamint annak elõsegítése, hogy a fiatalok korszerû tudást sajátítsanak el és megszerezzék az elsõ nemzetközi tapasztalataikat, felkészülhessenek az új kihívásokra.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • 3 ausztriai, 3 magyarországi edzõtovábbképzés lebonyolítása elismert külföldi elõadókkal
 • szakmai értékelések
 • közös edzõtáborok megrendezése nyelvoktatással az U-15 és U-17 korosztályok részére, a projekt keretén belül összesen 3 alkalommal, váltott helyszínekkel, egyenlõ elosztással a két projektpartner között
 • eszközbeszerzések lebonyolítása (EKG, ultrahang, biotron lámpa, masszázságy, tesztpálya segédeszközök, polárórák, teljesítménymérõ szoftver és hardver stb.)
 • Futball tornák megrendezése 9 alkalommal, 3 a projekt osztrák megrendezése alatt, 6 pedig a magyar fél által kerülne megszervezésre az U-13, U-14, U-15, U-17 
Recom

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalmanagement Niederösterreich
EMAIL a.weiss@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 873 063,64
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 027 135,23
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 7 (Landes- und Gemeindeentwicklung)
Stadt Wien, MA 27


ÖSSZEFOGLALÓ

A határon átnyúló tevékenységek elfogadásának növelésére, az együttmûködés tudatosságának ösztönzésére és a határ mindkét oldalán elhelyezkedõ régiók együttmûködésének elmélyítésére irányuló intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a régiókat aktívan be lehessen vonni az ETE-programba.

Ennek a kapcsán a RECOM-partnerek alkotják a legfontosabb összekötõelemet a helyi, regionális szint és a programszervek, valamint a nemzeti és a határon átnyúló szint között. Támogatják és kísérik a már létrejött ETE-projekteket, szinergiákat alakítanak ki, és ily módon növelik a projektek és az egész program minõségét.

A turizmus, munkaerõpiac és képzés, energia és környezet, mobilitás és közlekedés, valamint gazdaság, kutatás és innováció témakörökben határon átnyúló hálózatokat építenek ki. A szintén a RECOM által szervezett interkulturális menedzsmenttréningek és minõségszakkörök is jó visszhangnak örvendnek, és nagymértékben támogatják a szereplõket határon átnyúló együttmûködésük során.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Segítségnyújtás határon átnyúló projektötletek kifejlesztésében
 • Partnerkeresés, (többnyelvû) moderáció és határon átnyúló tevékenységek és projektek kísérése
 • Határon átnyúló hálózatok kialakítása öt témakörben
 • Tudásmenedzsment létrehozása Ausztria és Magyarország viszonylatában
 • Közönségkapcsolati munka rendezvények, mûhelytalálkozók, beszámolók és sajtócikkek formájában
RECOM HU-AT 2014

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 224 491,28
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 440 578,26
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 16
Stadt Wien, MA 27


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Területi Együttmûködés (ETE) keretében a régiók érdekeinek aktív képviseletéhez a határokon átnyúló tevékenységek elfogadása érdekében tett aktív intézkedések folytatása, a kooperációs kedv támogatása, az együttmûködés erõsítése valamint a határ mindkét oldalán elhelyezkedõ régiók már meglévõ kapcsolatrendszerének támogatása szükséges.

Ennek kapcsán a RECOM-partnerek alkotják a legfontosabb összekötõelemet a helyi, regionális szint és a programszervek, valamint a nemzeti és a határon átnyúló szint között. Támogatják és kísérik a már létrejött ETE-projekteket, szinergiákat alakítanak ki, és ily módon növelik a projektek és az egész program minõségét. A kapcsolati hálózatok már létrejöttek, számos határon átnyúló emberek közötti együttmûködéseket és határon átnyúló ETE projekteket kísértek figyelemmel, valamint ezek végrehajtását felügyelték a RECOM munkatársai. Következõ lépésként a regionális szakértõk és a kapcsolati hálózatok tagjai a határon átnyúló 2014+ fejlesztési stratégiába való integrálása szükséges, valamint elengedhetetlen a stratégiai szempontból súlypontos témák összegyûjtése, és a határokon átnyúló kormányzás keretében történõ helyi és regionális szereplõk közötti know-how erõsítése. Ezen célok elérésének biztosítása érdekében a RECOM 2012-2014 regionális kooperációs menedzsment platformot biztosít..

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A határon átnyúló regionális fejlesztési stratégia kidolgozása
 • A határokon átnyúló projektötletek kialakításának támogatása
 • Ausztria és Magyarország közötti tudásmenedzsment felépítése és bõvítése
 • Innovációs díj átadása a kiemelkedõ határon átnyúló projektek számára
 • Alap a határon átnyúló kisprojektek számára (iskolák, önkormányzatok, egyesületek  részvételével)
 • Kompetenciafejlesztés: interkulturális menedzsmenttréningek, nyelvtanfolyamok
 • Kapcsolattartás rendezvények, workshopok, jelentések és újságcikkek által
priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

2.2 A határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése

Projektek > 2007 - 2013 > 2. Együttműködési Terület > 2.2 A határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése
Recom

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalmanagement Niederösterreich
EMAIL a.weiss@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 873 063,64
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 027 135,23
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 7 (Landes- und Gemeindeentwicklung)
Stadt Wien, MA 27


ÖSSZEFOGLALÓ

A határon átnyúló tevékenységek elfogadásának növelésére, az együttmûködés tudatosságának ösztönzésére és a határ mindkét oldalán elhelyezkedõ régiók együttmûködésének elmélyítésére irányuló intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a régiókat aktívan be lehessen vonni az ETE-programba.

Ennek a kapcsán a RECOM-partnerek alkotják a legfontosabb összekötõelemet a helyi, regionális szint és a programszervek, valamint a nemzeti és a határon átnyúló szint között. Támogatják és kísérik a már létrejött ETE-projekteket, szinergiákat alakítanak ki, és ily módon növelik a projektek és az egész program minõségét.

A turizmus, munkaerõpiac és képzés, energia és környezet, mobilitás és közlekedés, valamint gazdaság, kutatás és innováció témakörökben határon átnyúló hálózatokat építenek ki. A szintén a RECOM által szervezett interkulturális menedzsmenttréningek és minõségszakkörök is jó visszhangnak örvendnek, és nagymértékben támogatják a szereplõket határon átnyúló együttmûködésük során.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Segítségnyújtás határon átnyúló projektötletek kifejlesztésében
 • Partnerkeresés, (többnyelvû) moderáció és határon átnyúló tevékenységek és projektek kísérése
 • Határon átnyúló hálózatok kialakítása öt témakörben
 • Tudásmenedzsment létrehozása Ausztria és Magyarország viszonylatában
 • Közönségkapcsolati munka rendezvények, mûhelytalálkozók, beszámolók és sajtócikkek formájában
Welterbe

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein Welterbe Neusiedlersee
EMAIL richard.giefing@bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 279 745,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS €329 112,42
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Fertõ-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület


ÖSSZEFOGLALÓ

Az UNESCO Világörökség Bizottsága 2001-ben határon átnyúló kulturális világörökséggé nyilvánította a Fertõ tavat. Ennek nyomán átfogó kezelési tervet dolgoztak ki, és az UNESCO kérte e terv megvalósítását – amelynek az illetékesek e projekttel tesznek eleget.

A „Welterbe“ projekttel a kezelési terv akcióterve valósul meg a természet- és tájvédelemre, a kulturális javak védelmére, a mezõgazdaságra, a regionális és településfejlesztésre, a környezetvédelemre és a szemléletformálásra vonatkozóan. 
További fontos pontok a világörökségi terület megõrzése, gondozása és kímélõ használata az UNESCO világörökségi egyezmény értelmében, a világörökségi tevékenységek koordinálása, a világörökséggel kapcsolatos szemlélet formálása, valamint a kultúrtáj és tájkép gondozásának biztosítása.

A tevékenységek széles körû tájékoztató és közönségkapcsolati munkát foglalnak magukban, ami évente kétszer megrendezendõ világörökségi napok, konferenciák és mûhelytalálkozók megtartását, a nemzeti és nemzetközi UNESCO világörökségi helyszínekkel való átfogó kapcsolatépítést, ezen belül 10 tájékoztató találkozót és szakmai összejöveteleket jelent.
Ezen kívül átfogó három nyelvû marketinganyag (10000 térkép, 2000 brosúra, 1000, világörökségrõl szóló film DVD-n, 5000 világörökség-box, 1000 póló és 5000 memory-játék) készül, hogy tényleg a lakosság széles köreit sikerüljön elérni.  

A világörökségi területekre irányuló építkezési irányelvek kidolgozása építési és építészeti szakértõk 10 találkozója során, a világörökség területét övezetekbe soroló építési térkép, a dokumentáció (a tartományi kormány, a megyei önkormányzat, a települések és világörökségi egyesületek jelentései) és az építkezési szaktanács külsõ szakértõk bevonásával 2008 és 2010 közötti zajló 10 ülése azok a további tevékenységek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen ETE-projekt segítségével biztosítva legyen az UNESCO Világörökség a Fertõ tó/Neusiedler See régiójában.

City Cooperation

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung Regionalmanagement Ost-Steiermark
EMAIL fraissler-simm@regionalmanagement.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 141 776,38
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 343 266,55
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Zalalövõ és környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány
Kompetenzzentrum Steirisches Thermenland-Oststeiermark


ÖSSZEFOGLALÓ

határok megnyitása, valamint Ausztria, Magyarország és Szlovénia belépése az EU-ba, mindhárom irányban ismét új gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok lehetõségét vetette fel.  A regionális kisvárosok központi szerepet játszanak a határok megszüntetésében. A szereplõk a regionális városok szerkezetváltozása következtében közös kihívások elé néznek, amelyeket a projekt segítségével közösen vállalnak.

A projekt célja, hogy a hármashatár mentén Kelet-Stájerország, Kelet-Szlovénia és Délnyugat-Magyarország 24 városa között fenntartható együttmûködés alakuljon ki  (egy egyeztetett párhuzamos projekt a szlovén-osztrák ETE-programban is megvalósul). Különbözõ témakörökben – mint pl. városfejlesztés, gazdaságfeljesztés, kulturális, ifjúsági és sportkooperáció – közös jövõbeli stratégiákat dolgoznak ki, és pilottevékenységeket valósítanak meg. Ezzel a hármashatár menti városok sikerrel pozicionálhatók Közép-, Kelet- és Dél-Európa közti gazdasági csomópontokként.  

Bõvíteni kell az olyan eredményes tevékenységeket, mint pl. a kelet-stájer városok közel 1000 üzletben beváltható 8 város összefogásából létrejött utalvány ötletét, amelybõl már 2,8 millió darab 10 eurós utalványt sikerült eladni. Továbbá új tevékenységeket is ki kell fejleszteni. Jó példa erre a már sikerrel lebonyolított „tavaszi bónusz akció“, amely során „város-tallérokat“ lehet gyûjteni, ezzel is eõsítve az ügyfelek egyes városokhoz való kötõdését.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A városok közti együttmûködés és információcsere elmélyítése
 • Közös jövõstratégiák kidolgozása
 • Pilottevékenységek megvalósítása
 • Szervezeti modellek kidolgozása és megvalósítása közös tevékenységek lebonyolítására
Kick-Off

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Illés Sport Alapítvány
EMAIL gyorffy.agnes@bfh.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 317 390,08
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 373 400,11
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Burgenländischer Fußball-Verband


ÖSSZEFOGLALÓ

A formális és a nem formális oktatásban betöltött szerepe által a sport megerõsíti Európa humán tõkéjét. A sport által közvetített értékek hozzájárulnak a tudás, motiváció, készségek fejlesztéséhez, valamint a személyes elkötelezettség iránti hajlandóság fokozásához. Az iskolában sporttevékenységgel töltött idõ egészségügyi és oktatási elõnyökkel is jár, a tehetségek kinevelése mellett, melyet fokozni kell.

Mindkét futballt oktató intézmény számára az alapvetõ cél egy sportközpontú oktatás kialakítása, illetve a képzés minõségének folyamatos fejlesztése, valamint annak elõsegítése, hogy a fiatalok korszerû tudást sajátítsanak el és megszerezzék az elsõ nemzetközi tapasztalataikat, felkészülhessenek az új kihívásokra.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • 3 ausztriai, 3 magyarországi edzõtovábbképzés lebonyolítása elismert külföldi elõadókkal
 • szakmai értékelések
 • közös edzõtáborok megrendezése nyelvoktatással az U-15 és U-17 korosztályok részére, a projekt keretén belül összesen 3 alkalommal, váltott helyszínekkel, egyenlõ elosztással a két projektpartner között
 • eszközbeszerzések lebonyolítása (EKG, ultrahang, biotron lámpa, masszázságy, tesztpálya segédeszközök, polárórák, teljesítménymérõ szoftver és hardver stb.)
 • Futball tornák megrendezése 9 alkalommal, 3 a projekt osztrák megrendezése alatt, 6 pedig a magyar fél által kerülne megszervezésre az U-13, U-14, U-15, U-17 
BILKIG

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gemeinde Draßburg
EMAIL post@drassburg.bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 106 528,99
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 125 349,50
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Ágfalva Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

A burgenlandi Draßburg és a magyar Ágfalva községek már 2007-ben elindítottak és megvalósítottak egy közös, határon átnyúló projektet (Interreg IIIA), mely óvodás korú gyerekek kétnyelvû óvodai nevelését tûzte ki célul. Mivel ez a projekt nagyon pozitívan alakult, mindkét oldalról sürgetni kezdték egy másik, tartós kétnyelvû óvoda létrehozását. Idõközben ugyanis az óvoda iránti érdeklõdés meglepetésszerûen sokkal nagyobb lett, mint ahogy ezt a kezdetekkor feltételezték.

A projekt célja, hogy a lehetõ leghamarabb megismertesse a gyerekekkel a régió többnyelvûségét. Éppígy arra is ösztönözni kívánják a gyerekeket, hogy a többnyelvûséget aktívan fogadják el, és késõbb sajátítsák is el a másik nyelvet valamilyen iskolai képzés keretein belül.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • a másik község évente többszöri meglátogatása
 • közös kirándulások
 • közös karácsonyi ünnepség
 • az óvodai év közös évzáró ünnepsége
CommonGIS

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
EMAIL projekt@vasmegye.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 362 700,38
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 427 129,97
 

IDŐTARTAM 2010-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Amt der Bugenländischen Landesregierung
 


ÖSSZEFOGLALÓ

Burgenland több mint 10 éve, Vas megye 7 éve önálló térinformatikai rendszert üzemeltet hasonló technikai körülmények között egymással összevethetõ adattartalommal. Jelenleg a rendszerekben a különbözõ térképek, adatbázisok tekintetében csak az ország határain belülrõl találhatók adatok. A fejlesztés végrehajtásával a rendszerek a saját információszolgáltatáson kívül képesek lesznek a homogén, egységes szerkezetû összevont területi adatszolgáltatásra. 


A cél, egy fizikai adatcsere nélkül mûködõ egyesített szolgáltató rendszer mûködtetése a határ mindkét oldalán, mellyel a határon átnyúló közös tervezési folyamatok során – a rendszerek különállásából származó hátrányok miatt – a fellépõ problémák, inhomogenitások, párhuzamos végrehajtások megszûnnek, így a pénzügyi források gazdaságosabb kihasználása mindkét oldalon jobban megvalósulhat. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • a két szervezet eltérõ földrajzi fekvéssel mûködõ, de hasonló rendszerének egységesítése, homogenizációja, elérhetõség minõségének javítása
 • CentropeMAP projekthez csatlakozási képesség biztosítása, topográfia és utca térképpel kapcsolódás kialakítása CentropeMap-hez
 • új adatbázisok beszerzése, hasznosítása, és azokból összeállított publikációk közlése
 • közös térképi és adatbázis szolgáltatások nyújtása
 • POI alapú katasztrófavédelmi információk megosztása és térképi alapokon történõ publikálása a két terület szakemberei számára – a 2010-ben a projekttõl függetlenül lefolytatandó közös gyakorlat pilot jellegû támogatásával
RECOM HU-AT 2014

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 224 491,28
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 440 578,26
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 16
Stadt Wien, MA 27


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Területi Együttmûködés (ETE) keretében a régiók érdekeinek aktív képviseletéhez a határokon átnyúló tevékenységek elfogadása érdekében tett aktív intézkedések folytatása, a kooperációs kedv támogatása, az együttmûködés erõsítése valamint a határ mindkét oldalán elhelyezkedõ régiók már meglévõ kapcsolatrendszerének támogatása szükséges.

Ennek kapcsán a RECOM-partnerek alkotják a legfontosabb összekötõelemet a helyi, regionális szint és a programszervek, valamint a nemzeti és a határon átnyúló szint között. Támogatják és kísérik a már létrejött ETE-projekteket, szinergiákat alakítanak ki, és ily módon növelik a projektek és az egész program minõségét. A kapcsolati hálózatok már létrejöttek, számos határon átnyúló emberek közötti együttmûködéseket és határon átnyúló ETE projekteket kísértek figyelemmel, valamint ezek végrehajtását felügyelték a RECOM munkatársai. Következõ lépésként a regionális szakértõk és a kapcsolati hálózatok tagjai a határon átnyúló 2014+ fejlesztési stratégiába való integrálása szükséges, valamint elengedhetetlen a stratégiai szempontból súlypontos témák összegyûjtése, és a határokon átnyúló kormányzás keretében történõ helyi és regionális szereplõk közötti know-how erõsítése. Ezen célok elérésének biztosítása érdekében a RECOM 2012-2014 regionális kooperációs menedzsment platformot biztosít..

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A határon átnyúló regionális fejlesztési stratégia kidolgozása
 • A határokon átnyúló projektötletek kialakításának támogatása
 • Ausztria és Magyarország közötti tudásmenedzsment felépítése és bõvítése
 • Innovációs díj átadása a kiemelkedõ határon átnyúló projektek számára
 • Alap a határon átnyúló kisprojektek számára (iskolák, önkormányzatok, egyesületek  részvételével)
 • Kompetenciafejlesztés: interkulturális menedzsmenttréningek, nyelvtanfolyamok
 • Kapcsolattartás rendezvények, workshopok, jelentések és újságcikkek által
COCU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum (hkdc)
EMAIL hkdc@croates.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 164 593,33
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 193 639,24
 

IDŐTARTAM 2011-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Magyarországi Gradistyei Horvát Fiatalok Egyesülete
ARGE kroatischer Kommunalpolitiker im Burgenland
Muramenti Horvátok Egyesülete


ÖSSZEFOGLALÓ

A Burgenlandi Horvátok már több mint 500 éve élnek számos, az egykori Nyugatmagyarország, falvaiban. Megõrizték nyelvüket és kultúrájukat és mindig is egy stabil összekötõ elem voltak Burgenland és a nyugat-magyarországi megyék közt. Manapság a többnyelvûség egy nagy szerepet játszik, mert a szláv-nyelvû országok tagsága által a gazdasági kapcsolatok is megerõsödtek. A modern fejlõdés megemeli azok személyek lehetõségeit, akik egy szláv nyelvet beszélnek, ez a régió számára is egy fontos elõny, hisz a többnyelvûség megkönnyíti a határon átnyúló együttmûködést.

A projekt célja a nyelvi kompetencia erõsítése valamint a régiók határon átnyúló együttmûködésének fokozása és növelése

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Egy kiállítás és egy katalógus szemléletes dokumentáció a horvát törénetröl a nyugatmagyarország-burgenlandi régióban.
 • Egy felnõttkiképzési intézmény létrehozása amely a horvát nyelvû képzést fejlesztené.
 • Egy fialtaloknak megfelelõ zene program kidolgozása horvát dalokkal
Active Ageing AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 417 076,06
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 490 723,37
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Universität Wien; Fakultät für Geowissenschaften; Institut für Geographie und Regionalforschung
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye
Valcum-Nyugat-Balaton Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.


ÖSSZEFOGLALÓ

A schneeberglandi kistérség és a Keszthely és környéke kistérség vidéki és turisztikai régiók. Mindkét régió hasonló problémákkal szembesül, melyeket a demográfiai változások vonnak maguk után: idõsödõ társadalom és a fiatal lakosság elvándorlása a városi agglomerációkba. A felszakadt családi struktúrák, új életmódok és a zsugorodó községi pénzügyek új intézkedéseket követelnek meg az öregek és fiatalok közötti szolidaritás erõsítésére. A két régió elhatározta, hogy egy közös projekt keretén belül a fent említett problémákra megoldásokat dolgoznak ki.

A projekt hozzájárul a népesség öregedésének pozitív megítéléséhez. Az aktív idõskor megélésére valamint a fiatalok és idõsek közti kölcsönös tudatosság erõsítésére alkalmas környezetet teremt a projekt az osztrák és magyar régiókban. A településeket és a gazdaságot felkészíti a demográfiai változásokra, hogy proaktívan járhassanak el és ezzel a jövõjüket biztosíthassák.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Szakkonferenciák az aktív idõskor témakörben és infomappák elkészítése = „idõs kisokos„ az idõsek számára: hasznos információk intézményekrõl, kínalatokról a partnertérségekben
 • Az aktív idõsek interregionális hálózatának létrehozása és mûködtetése releváns döntéshozókkal, idõsek és fiatalok, szociális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók bevonásával
 • Demográfiai analízis és stratégiafejlesztés a partnerrégiókban „öregedõ népesség“ témára vonatkozóan
 • „Regionális Házmester” modell kidolgozása idõsek számára, térséganalízis valamint idõsbarát infrastruktúra és lakóhelyek feltárása és telephelyi katalógus öszeállítása a régióban, helyi ellátási modell kidolgozása és akadálymentes és generációbarát térkialakítás koncepció kidolgozása
 • Regionális gazdaság megszólítása az idõseknek alkalmas, akadálymentes termékeket és szolgáltatásokat illetõen - egy mentoring program kipróbálása egy külsõ szakértõ kíséretében, vezetõ regionális vállalatokkal
 • Különbözõ témájú regionális idõsek és generációk találkozói és továbbképzés Ausztriában és Magyarországon
DX

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Sigmund Freud Privatuniversität
EMAIL roland.dietrich@sfu.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 122 871,28
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 144 554,48
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Budapesti Corvinus Egyetem / Védelemgazdasági Tanszék
Trägerverein des ISCC - International Security Competence Centre
IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola


ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU-ban eddig nincs olyan közös felsõoktatási intézmény, amely a védelem és biztonság, a közszolgáltatás és egészségügy témakörében kínálna szakirányú képzést. Pedig pont ezekben a határokat figyelmen kívül hagyó kérdéskörökben lenne értelme a határon átnyúló együttmûködésnek. Jól bevált gyakorlati példaként és referenciamodellként a Közép-európai Rendõrakadémia (MEPA) szolgálhat, amely osztrák-magyar kezdeményezés eredménye.

A projekt célja egy közös egyetemi klaszter létrehozása, amely a védelem, biztonság, közszolgálat és egészség témaköröket egy szakirányú képzés formájában fedné le. Egy igényfelmérõ tanulmány szakmai, tudományos és intézményi szempontból feltárja a programterületen valamennyi releváns érintett igényeit.

A három tanterv, amelyet a projekt kereteiben dolgoznak ki, a következõ témákat foglalja magában: közúti szállítás biztonsága (többek között a veszélyes áru szállítása, biztonsági személyzet és teherszállítás), a bûncselekmények és terrorakciók megelõzése, az ellenük való védelem, a nagy ipari balesetek elleni védelem és közegészségügy.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Igényfelmérõ tanulmány szakmai, tudományos és intézményi szempontból
 • Legalább három akkreditált, illetve legalább a programterületen akkreditálható alap- és mesterképzési tanterv kidolgozása
 • Egyetemi struktúrák létrehozása a szakirányú képzés lebonyolítására
 • Közönségkapcsolati munka (projektweboldal, brosúrák, TV-riport