versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

1.2 A munkaerőpiac tartós bővülésének elősegítése

Projektek > 2007 - 2013 > 1. Együttműködési terület > 1.2 A munkaerőpiac tartós bővülésének elősegítése
AC Centrope II

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien
EMAIL kuen@wirtschaftsagentur.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 619 108,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 789 620,36
 

IDŐTARTAM 2010-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Széchenyi István Egyetem
Verein Fachhochschule Technikum Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

Viharos történelme ellenére, Európa olyan kontinenssé vált, melyet egy mûködõ piacgazdasággal, egy demokratikus politikai rendszerrel, az ott élõ polgárok jólétével és szabadságával asszociálnak. Ezek a tények nagyrészt az öreg kontinens országainak nagyszerû gazdasági növekedésére vezethetõk vissza. Az, hogy egy ország gazdasági fejlõdése és a polgárok életminõsége között közvetlen összefüggés áll fenn, több statisztika is részletesen bizonyítja. A globalizáció és a társadalmi változások által azonban Európának az olyan feltörekvõ államokkal kell lépést tartania, mint Kína, India, vagy Brazília, hogy felvevõpiacot találjon az újonnan kifejlesztett termékek számára. Mivel a gazdasági növekedés alapja a mai tudásalapú társadalomban a fejlesztés és a kutatás, a következõ generációk mottója az egy életen át szóló tanulás és továbbképzés lesz.

Az utóbbi, a válság és a csökkenõ eladási számok által jellemzett évek után az autóipar gyorsabban összeszedte magát, mint az várható volt és sikerült új felvevõpiacokat találnia termékeinek. A növekvõ verseny ellenére a vonzó kialakítású és innovatív elektronikai berendezésekkel felszerelt autók, valamint a jövõ technikájának számító elektromobilitás iránt fokozottan növekedni fog az érdeklõdés.

Ebbõl az okból kifolyólag kerülne sor egy képzési akadémia – az Automotive Academy – létrehozására Magyarországon. Az autóiparban dolgozó szakembereknek így lehetõségük nyílna a témában tovább képezni magukat és az itt megszerzett szaktudást a munkahelyükön gyakorlatban is alkalmazni. A dolgozók ily módon megszerzett többlettudása a cég számára is értéktöbbletet jelent. Ezért a dolgozók és a munkáltatók érdeke is, hogy ezt a know-how-t elsajátítsák és így megkülönböztetve magukat versenytársaiktól, versenyelõnyt szerezzenek. A projekt elõször egy osztrák és szlovák együttmûködés keretén belül került sikeresen megvalósításra és most Magyarországra – egy az autógyártás szempontjából igen fontos országra - is kiterjesztik azt. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A magyarországi Automotive Academy létrehozása az Automotive Academy Vienna Region példája alapján
 • Az új E-mobilitás szakkal kapcsolatos igények és elfogadásának felmérése
 • Képzési terv kialakítása egy Joint Degree Programm számára
 • Kérelem elkészítése az új E-mobilitás szak elindításához
 • Az elõadók, trénerek kiválasztása, a tartalom egyeztetése az AAVR tartalommal, kidolgozás és akkreditáció
 • A tananyag megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítása, felépítése és fejlesztése
 • Egy kétnyelvû projekt-weboldal felépítése és üzemeltetése
 • Sajtóanyagok, prezentációk, rendezvények és kiállítások
AT-HU ISA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Berufsförderungsinstitut Wien
EMAIL m.themel@bfi.wien
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 329 786,82
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 387 984,54
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnõttképzõ Központ Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.
Berufsförderungsinstitut Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A középfokú képzésbõl középiskolai végzettség nélkül lemorzsolodó tanulók esélytelenek a munkaerõpiacon. A magyar projektpartnernél a 20-30 százalékos lemorzsolódási arány rendkívül magas. Magyarországon az eddigi szakképzési rendszer a tanulókat nem készítette fel optimálisan a szakmájukra. Ugyanakkor a munkáltatók arra panaszkodnak, hogy nem áll rendelkezésre megfelelõ munkaerõ. Ezért a 2013/2014-es tanévtõl osztrák mintára duális szakképzést vezetnek majd be Magyarországon, amely iskolai elméleti képzést és a vállalkozásokhoz kihelyezett gyakorlati képzést tartalmaz.

Ausztriai tanulmányutak során a magyar szakképzés felelõsei áttekintést kapnak arról, miként lehet támogatni a hátrányos helyzetû tanulók integrációját. Következõ lépésként közösen kidolgozzák a duális képzés stratégiáját, és adaptálják a hátrányos helyzetû tanulók integrációjára irányuló osztrák modellt. A pedagógusok a vállalkozások képviselõivel közösen kidolgozzák olyan tanfolyamok koncepcióját, amelyek felkészítik a magyarországi és ausztriai vállalatokat és a munkáltatókat az új képzési rendszerre. Kísérleti tanfolyamokon tesztelik, majd kiértékelik a koncepciókat. Annak érdekében, hogy az érintett hátrányos helyzetû tanulók mind az iskolában, mind a gyakorlati képzés során eredményesen haladjanak elõre, a 2013/2014-es tanévben két iskola és vállalat bevonásával mentori programot valósítanak meg. E program keretében a projektben felkészített pedagógusok és szakértõk 20 hátrányos helyzetû tanulót mentorálnak és kísérnek a szakmai életbe vezetõ úton.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A duális képzés stratégiájának kidolgozása és az osztrák modell adaptálása
 • Tanulmányutak Ausztriába a duális képzési rendszer megismerése céljából
 • Tanfolyamkoncepció kidolgozása magyar pedagógusok számára a jó bevált gyakorlati példák alapján
 • Kísérleti tanfolyamok megvalósítása pedagógusok és vállalatok számára
 • Mentori program megvalósítása a 2013/2014-es tanévre
 • Jól bevált gyakorlati példák brosúrája német és magyar nyelven
 • Tévé- és rádióriportok (5-5 Ausztriában és Magyarországon)
EdTWIN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Europa Büro des Stadtschulrats für Wien 
EMAIL petra.feichtinger@edtwin.eu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 619 108,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 789 620,36
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar
 


ÖSSZEFOGLALÓ

„A személyes találkozás a tartós kapcsolatok alapja“ jelmondat égisze alatt a Bécsi Oktatási Hivatal bõvíti határon átnyúló oktatási és képzési kezdeményezéseit. A projekt más országokból és kultúrkörökbõl származó emberekkel való találkozások és pozitív tapasztalatok alapján új minõségû európai azonosságtudatot szeretne kialakítani.  Ezzel a Centrope régió képzésében új területeket állítanak elõtérbe. 

A határon átnyúló kezdeményezés a régió iskolásainak, tanárainak és oktatási szakembereinek szól. Iskolai partnerségek, a szomszédos régiókban végzett gyakorlatok, nyelvtanfolyamok stb. segítenek a gyerekeknek abban, hogy ne féljenek a szomszédos régiókkal való kulturális és nyelvi együttéléstõl. 
Ily módon megszüntethetõk a fiatal européerek gondolkodását és érzelmeit befolyásoló korlátok. E kezdeményezésnek köszönhetõen kialakítható a Centrope régió mint közös élettér és gazdasági térség kedvezõ fejlõdésének alapja.  

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A „Centrope Oktatási Központ“ nyelvi és kompetenciaközpont kialakítása és megnyitása 2009. május 11-én
 • Oktatási anyagok fejlesztése a szomszédos ország nyelvének elsajátítására
 • A régió iskolai osztályai közti partnerkapcsolatok, közös projektmunkák
 • Szakközépiskolák közti képzési együttmûködés 
 • Szakmai gyakorlatok a szomszédos régió diákjai számára 
 • Közös továbbképzés tanárok számára
 • Szakmai konferenciák tanárok és oktatási szakemberek számára 
 • Nyelvi asszisztensek cseréje az idegennyelv-tanítás támogatására
Educorb

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 652 650,74
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 769 588,36
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Keszthelyi Akadémia Alapítvány
Sopron-Fertõd Kistérség Többcélú Társulás
Abteilung Kindergärten der NÖ Landesregierung


ÖSSZEFOGLALÓ

A határon átnyúló együttmûködés – gazdasági és társadalmi szinten egyaránt – egyre nagyobb jelentõséggel bír. Az interkulturális kommunikációs és gazdasági kompetenciák nem hiányozhatnak a közös gazdasági és élettérbõl. Az ehhez szükséges kulcsfontosságú képességek megszerzése már az iskolában szükséges a fiatalok elhelyezkedési lehetõségeinek javítása érdekében.

Ezen célból született meg az „Educational Cooperation in the Border Region - Partnerség az oktatásért a határtérségben" elnevezésû határon átnyúló képzési projekt.

Az EDUCORB projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között fenntartható együttmûködés alakuljon ki, a fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági készségeinek fejlesztése érdekében.

Az EDUCORB motíválni szeretné a térség óvodáit, iskoláit, tanirodáit a projektben való részvételre és az áltata kínált lehetõségek hasznosítására. Támogatást nyújt a releváns nyelvek legkisebb kortól történõ elsajátítása érdekében, erõsíti az együttmûködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint folyamatos segítséget és friss információkat biztosít a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források elérhetõségérõl. Mindezekhez kapcsolódóan továbbképzési-, és regionális oktatási referens hálózatot alakít ki, hogy az új módszertani fejlesztéseket már az óvodapedagógia korai nyelvi fejlesztésének területén hasznosítsák, segítséget nyújtva a struktúra-, és pedagógiai módszertani változásokból fakadó problémák kezelésére.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Fiatal gyermekkortól az érettségizökig a regionálisan releváns nyelvek (DE, HU) elsajátításának ösztonzése
 • Metodikai fejlesztések a korai idegennyelv elsajátításhoz (kéziköynv, szemináriumok)
 • Óvodák, iskolák és iskolai tanirodák között fenntartható együttmûködések kialakítása a határtérségben (célcsoportorientált rendezvények, mûhelyfoglalkozások, versenyek szervezése, - Know How átadás ”Jó gyakorlatok“ bemutatása és a határtérségben mûködõ oktatási intézmények közti tapasztalatcsere által (utazó pedagógus rendszer)
 • Tanúsítványt adó új e-learning képzési lehetõség kidolgozása: „Határokon átívelõ kereskedelmi és gazdasági ismeretek az osztrák-magyar gazdasági térségben”
 • Határon átnyúló szünidei és szakmai gyakorlatok lebonyolítása (a leonardo da vinci Mobilitási program társfinanszírozásával)
EDUCORB extended

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 302 024,64
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 355 323,17
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulása
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Kindergärten


ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya az európai mobilitás és szabad munkaerõáramlás keretfeltételeinek megteremtése. A határ- és vámellenõrzés megszüntetésével, a munkaerõpiac megnyitásával lehetõvé válik a lakó- és munkahely szabad megválasztása, az európai belsõ piacon ösztönzésre kerülnek a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok valamint a szabad kereskedelem. Ausztria és Magyarország közötti fenntartható határokon átnyúló együttmûködés biztosításaképpen a nyelvi és interkulturális ismeretek hiányból származó „személyes határokat“ nem rendeletekkel lehet lebontani, hanem ennek elérése érdekében mindkét féltõl aktív együttmûködésre és motivációra van szükség.

Az elmúlt években az EDUCORB projekt keretében, az ausztriai és magyarországi óvodák és iskolák közötti nyelvi és kulturális ismeretek közvetítése területén fontos eredményeket értünk el. Feladatunk most, ezen sikeres alapokra építve, a nyelvtanulás folyamatosságának biztosítása, és egy megfelelõ minõségi szint elérése a szomszédos ország nyelvének és kultúrájának a megismerésében. Az EDUCORB pilot-óvodáiban végrehajtott projektnek köszönhetõen az óvodák, a szülõk és a gyerekek is motiváltak, ez a korábbi idegen nyelvtanulás sikerességét támasztja alá. Az EDUCORB extended projekt hozzájárul a nyelvelsajátítás fenntarthatóságához, mégpedig úgy, hogy a nyelvoktatást az általános iskolában is folytatják. A sikeres tanulás legfontosabb tényezõje a motiváció, mely a tanult nyelvek megélése és alkalmazása által érhetõ el.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Motiváió é az interkulturáis ismeretek bõíéé szolgáóbilateráis rendezvéyek
 • „Jó gyakorlat – modell” kialakíáa (Nyelvelsajáíá folymatossáa az óoda é iskola kööt)
 • Hatáon ányúóóodai é nyelvtanái háóat kialakíáa
 • 2 nyelvi szimpóium rendezée
 • Hatáon ányúónyái gyakorlat szervezée Magyarorszáon osztrá diáok rézée
 • E-learning válalkozái ismeretek mószertani úmutatóáak elkézíée a felnõtoktatához
EXPAK AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
L&R Socialforschung OEG
EMAIL Willsberger@LRSocialResearch.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 111 351,51
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 785 067,24
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Kormányhivatal
Berufsförderungsinstitut (BFI) Burgenland
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai együttmûködési folyamat mindenek elõtt az államhatárokon átnyúló gazdasági környezet és az életterek regionális összenövésében ölt testet. A munkaerõ-piaci és foglalkoztatáspolitikában az Osztrák-Magyar Szakértõi Akadémia – EXPAK AT.HU – mint a határon átnyúló együttmûködést elõsegítõ projekt elsõsorban azt bizonyítja, hogy a határrégió munkaerõ-piaci kihívásai akkor kezelhetõk sikeresen, ha az illetékes intézmények és szereplõk következetesen együttmûködnek.

Az EXPAK AT.HU a munkaerõ-piaci politika szereplõinek olyan fóruma, amely egyaránt szolgálja az információk és know-how-ok cseréjét, a közös projektek koncepcionálását és megvalósítását, valamint a határon átnyúló együttmûködést.

A projekt célul tûzte ki az osztrák-magyar határrégió munkaerõ-piaci intézményeinek és szereplõinek tartósan fenntartható hálózatának kialakítását, melynek révén az osztrák-magyar határrégióban közös megoldásokat kidolgozására és megvalósítására kerülhet sor a határ mindkét oldalán meglevõ munkaerõ-piaci kihívások megoldására.

További fontos célok még a munkaerõ-piaci intézmények (munkaügyi központok és szolgálatok, civil szervezetek, szociális partnerek, képzõ intézmények stb.) kistérségi szintû együttmûködésének intenzívebbé tétele és a munkaerõpiacon hátrányos helyzetû személyek részére konkrét projektek kidolgozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Éves jelentés készítése („Integrációs Monitor”), amely az EXPAK AT.HU tevékenységeinek elméleti megalapozásaként tartalmazza az aktuális tanulmányok eredményeit, az adatelemzéseket, illetve a vállalatok éves megkérdezésének  eredményeit. Ezáltal a projekt egész futamideje alatt követhetõ lesz a határrégió munkaerõpiacának alakulása.
 • Legfeljebb három határon átnyúló projekt kidolgozása és megvalósítása munkanélküliek számára.
 • A romák célcsoportját érintõ vállalati vonatkozású szolgáltatások közös kidolgozása (például érzékenyítési intézkedések a vállalatok részére).
 • Az AMS - osztrák Munkapiaci Szolgálat - regionális ügyvezetõségei és a szomszédos magyar munkaügyi kirendeltségek közti módszeres együttmûködés kiépítése és annak segítése.
 • Konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak és gyakorlatok szervezése a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében, illetve a munkapiac és munkaerõ-piaci politika alakulásának megvitatása céljából.
FEMCOOP

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
INNOVATION REGION STYRIA GMBH
EMAIL claudia.krobath@irstyria.com
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 361 375,71
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 425 147,92
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
PANNON NOVUM Nonprofit Kft.
Berufsförderungsinstitut Steiermark BFI
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A dinamikus gazdasági fejlõdés alapja a vállalatoknál dolgozó szakképzett munkaerõ. A természettudományos és mûszaki szakmákban tapasztalható növekvõ szakemberhiány a fiatalok pályaorientációjának minõségében megújulást tesz szükségessé (A Stájerországi Gyáriparosok Szövetsége szerint különösen a következõ területeken jelentkezik igény: gépgyártás, elektrotechnika,anyagtudomány, fémipar és eljárástechnológia). Sokszor a fiatalok és elsõsorban a lányok és fiatal nõk szakmaválasztási spektruma még mindig nagyon szûk. Közülük sokan egyáltalán nem, vagy csak kevés információval rendelkeznek a mûszaki szakmák jellegzetes tevékenységeirõl és az ott használt anyagokról.

A projekt célja pályakezdõ fiatal nõk érdeklõdésének felkeltése a természettudományos és mûszaki szakmák iránt, ezáltal a régiókban jelentkezõ szakemberhiány csökkentése és a helyzet javítása. Cél a fémipari és elektronikai területen dolgozó nõk bevonása, hogy követendõ példaként szolgálhassanak a fiatal nõk és lányok számára

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Modell kidolgozása a fiatal nõk és lányok természettudományos és mûszaki szakmák iránti motiválása érdekében.
 • Határon átnyúló kompetenciahálózat létrehozása üzemekkel, iskolákkal és intézményekkel a témával kapcsolatos célirányos információ- és tapaszlatcsere biztosítására.
 • Iskolák és cégek közötti 5 partnerség létrehozása és megvalósítása (szakképzett nõi dolgozókkal) pilotprojektek keretében Ausztriában és Magyarországon, hogy ezzel is további projekteket lehessen kezdeményezni. A megvalósításra a fémipari és elektronikai területen dolgozó nõk coachként (példaképként) való bevonásával kerül sor, hogy a fiataloknak a workshopokon új perspektívákat tárjunk fel.
IGR

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ÖGB- Österreichischer Gewerkschaftsbund Landesorganisation Burgenland
EMAIL bertold.dallos@oegb.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 3 505  305,52
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 6 394 458,17
 

IDŐTARTAM 2008-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
MSZOSZ – Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Burgenland – nyugat-magyarországi határtérségre évekkel Magyarország EU taggá válása után is a gazdasági és szociális eltérések a jellemzõk. A bérkülönbség Ausztria és Magyarország között 1:3 – 1:5 arányban alakul. A gazdasági válság hatásaként a munkanélküliség mindkét országban nõtt és különösen a Nyugat-Magyarországon élõ emberek helyzetére volt negatív hatással. A munkaerõpiacon egyre jobban tûnnek el a határok: csak a nyugat-magyarországi régióból naponta 12.000 magyar munkavállaló ingázik burgenlandi munkahelyre. Ez gyakran azzal a hátránnyal jár, hogy ezek a munkavállalók nem a képzettségüknek megfelelõ munkát végeznek és akár 40%-kal kevesebb bért kapnak, mint egy belföldi foglalkoztatott ugyanazért a munkáért.

A Burgenland – nyugat-magyarországi határtérség különösen érintett a munkaerõpiac liberalizációjában. Ennek eredménye az, hogy a bérezés terén észlelhetõ diszkrimináció és kiszorító verseny által megnövekedett a burgenlandi munkaerõpiacra nehezedõ nyomás. A nyugat-magyarországi munkaerõpiac ugyanakkor óriási szakmunkaerõ hiánnyal küzd.

Egy 18 fõs projekt csapat 11 helyszínen foglalkozik a munkavállalókkal Burgenland és Nyugat-Magyarország területén. Az IGR projekt információs és tanácsadói tevékenységgel szeretne a magyar és az osztrák munkavállalók részére átfogó információkat nyújtani és ezáltal a megfelelõ munka- és bérezési feltételek melletti foglalkoztatottságot elérni.

Az érintett munkavállalókkal fennálló napi kapcsolat lehetõvé teszi a projekt csapat számára, hogy a munkaerõpiac problémáit és gyenge pontjait gyorsan és elsõ kézbõl ismerjék meg. Az így nyert információkat és tapasztalatokat a határon átnyúló együttmûködések, a munkaerõpiac terén tevékenykedõ szervezetek és szociális partnerek arra használhatják fel, hogy egymással együttmûködve megfelelõ megoldásokat fejlesszenek ki az eltérések megszûntetésére.

Határon átnyúló és kétnyelvû jellege által a projekt platformot biztosít az osztrák és magyar érdekképviseletek és szervezetek hálózatának kialakítása számára. A szak- és nyelvtanfolyamok nem csak a munkavállalók eligazodását segítik a határon átnyúló munkaerõpiacon, hanem támogatást nyújtanak a szervezetek és szociális partnerek képviselõinek egyrészt a nyelvi korlátok leküzdésében, másrészt a szomszédos ország adott rendszereinek és jogi hátterének megismerésében. Nagy hangsúlyt kapnak az egészségügy és ápolás, a munkavállalók védelmével foglalkozó, a fiatalok és atipikus foglalkoztatottság témák.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Munkavállalók informálása a burgenland – nyugat-magyarországi határtérségben a határon átnyúló foglalkoztatásra vonatkozó kérdésekben
 • Intézkedések a Burgenlandban és Nyugat-Magyarországon fellépõ szakmunkáshiány leküzdésére
 • A munkavállalók minimális szociális színvonalának biztosítása
 • Foglalkoztatási viszonyok szabályszerû és állandó fejlesztése
 • Határon átnyúló képzések
 • Tartós kooperációs és koordinációs hálózatok kiépítése
 • Elõítéletek leépítése
NetLab

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL b.maca@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 399 433,78
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 689 328,59
 

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Vas Megyei Kormányhivatal


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában, ahogy Magyarországon is ugyan azokkal a munkaerõpiaci problémákkal küzdenek – a szakemberek hiánya a legmeghatározóbb. Hiányzik a közös problémák érzékelése és a közös megoldási kezdeményezések szükségessége – közös, tekintetbe véve a határon átnyúló hatást és érdekérvényesítést.

A munkaerõpiaci szervezetek és szociális partnerek regionális határon átnyúló együttmûködésének napi gyakorlatában akadályok állnak fenn, melyek megnehezítik a zökkenõmentes együttmûködést és ezzel összefüggésben a határon átnyúló mobilitást. Úgy határoztak, hogy ezekkel a kihívásokkal intézményeket és érdekeket átfogóan szembe kell nézni, hogy átfogó képet kapjanak a közös munkaerõ- és gazdasági térségrõl, így azt ennek alapján, a konkrét regionális érdekek és szükségletek tekintetében életképessé és változtathatóvá tegyék.

A „Hálózati együttmûködés létrehozása a munkaerõpiacon a magyar-osztrák határon“ (NetLab) határ menti munkaerõpiaci projekt központi feladata egy aktív, határon átnyúló és közös érdekeken alapuló hálózati együttmûködés létrehozása a regionális szociális partnerek, munkaerõpiaci szereplõk és munkaügyi szervezetek között az osztrák-magyar határ menti térségben (Industrieviertel, Burgenland, Nyugat-Magyarország). Az együttmûködés lehetõvé teszi a kölcsönös tapasztalatcserét, a közös problémák tudatának kialakítását és a megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozását (olyan kérdésekben, mint a szakmunkáshiány, a szakképesítések összehasonlíthatósága, a határon átnyúló közvetítés, stb.) annak érdekében, hogy közösen és gyorsan lehessen reagálni a határ menti foglalkoztatási térség változásaira és kihívásaira.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Bilaterális hálózatépítés
 • Szakképesítések összehasonlítása „Jobguide”
 • Határon átnyúló munkaközvetítés
 • Stratégia a szakmunkáshiány megszüntetése érdekében
 • Regionális munkaerõpiaci elemzések
 • Információs offenzíva
OPTICOM

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH
EMAIL christina.pickl-herk@ic-steiermark.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 619 108,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 789 620,36
 

IDŐTARTAM 2009-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Széchenyi István Egyetem
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ
Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) der Wirtschaftskammer Österreich


ÖSSZEFOGLALÓ

A nemzetközi jelenlét és az osztrák-magyar együttmûködési térségben tapasztalható közös telephelyfejlesztés során az elmúlt években számottevõen megnõtt a kétoldalú üzleti kapcsolatok száma. Ezen együttmûködés kihívásai gyakran az „idegen“– még akkor is ha szomszédos – munkavégzési kultúrák meg nem értésében rejlenek. Továbbá az országokhatárokon átívelõ együttmûködés során gyakran magas rezsiköltségek keletkeznek.

Az OPTICOM célja, hogy az interkulturális kompetencia célirányos kialakításával és az innovatív együttmûködési és kommunikációs technológiák hatékony használatával optimalizálja a határon átnyúló üzleti kapcsolatokat, aminek köszönhetõen nõ az egész régió versenyképessége.

A projekt fõ célcsoportjaként azokat a vállalatokat – fõleg a határ mindkét oldalán tevékenykedõ kis- és középvállalkozásokat – határozták meg, amelyek aktív határon átnyúló üzleti kapcsolatokat ápolnak vagy ilyenek iránt érdeklõdnek, de a projektterületen mûködõ közintézmények és kulcsfontosságú szereplõk is a célcsoporthoz tartoznak.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Interkulturális és kommunikációs technológiai jellemzõk adatfelmérése
 • Ország-tréning WIFI-bizonyítvánnyal
 • „Train the trainer“-tanfolyamok
 • Minõsített trénerek jegyzékét tartalmazó OPTICOM kompetenciapool létrehozása
PHCC

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
IG Passivhaus Plus
EMAIL herwig.hengsberger@passivhausplus.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 361 375,71
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 425 147,92
 

IDŐTARTAM 2011-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung - Regionalmanagement Oststeiermark (RMO)
Pannon Egyetem
Technologieoffensive Burgenland GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Az ETE AT-HU 2007-2013 keretében az energiahatékony építkezés képzési igényeinek a CEEBEE-projekt által végzett elemzése során megállapították, hogy mind Ausztriában, mind Magyarországon szinte teljesen hiányoznak a képzési és továbbképzési kínálatok az energiahatékony
építészet területén. Ezért Európa-szerte kidolgozásra kerül az elsõ nemzetközi szintû, modulárisan
felépített képzési koncepció a passzív- illetve pluszenergia-házak mesteremberei számára (Passive House Craftsmen Course).

Az energiahatékony építészet területén kidolgozandó képzés és továbbképzés célcsoportjai a kivitelezõ építõ- és kisegítõ iparágak iparosai, építtetõk és lakásépítõ szövetkezetek. Az tervezett ECVET-pontrendszer és a passzívház iparosainak PHI-tanúsítványa biztosítja a képzési koncepció nemzetközi elismerését, növeli a fõként magyar iparosok foglalkoztatási  esélyét és ösztönzi a munkaerõ nemzetközi mobilitását. A kivitelezõ szakmák különleges igényeire összpontosító módszertani koncepció különösen figyel a célcsoportnak megfelelõ nyelvi kifejezésre, a jelenlétet megkövetelõ oktatás alacsony arányára, a passzívház-építkezéseken történõ helybeni oktatásra, a tapasztalattal rendelkezõ gyakorlati szakemberek általi irányításra a tanudvarokban, valamint az e-tanulás moduljaira és a mentori modellre. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Együttmûködés kialakítása, fordítási szolgáltatás, közönségkapcsolati munka
 • Kutató-feltérképezõ munka és elemzés, a tanfolyam koncepciójának kidolgozása, írásos oktatási anyag készítése, eLearning-modul, „Train the trainer“ kísérleti lebonyolítása
 • ECVET és ISO 17924 minõsítés
 • Finanszírozási és megalósítási modellek
priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

1.2 A munkaerőpiac tartós bővülésének elősegítése

Projektek > 2007 - 2013 > 1. Együttműködési terület > 1.2 A munkaerőpiac tartós bővülésének elősegítése
IGR

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ÖGB- Österreichischer Gewerkschaftsbund Landesorganisation Burgenland
EMAIL bertold.dallos@oegb.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 3 505  305,52
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 6 394 458,17
 

IDŐTARTAM 2008-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
MSZOSZ – Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Burgenland – nyugat-magyarországi határtérségre évekkel Magyarország EU taggá válása után is a gazdasági és szociális eltérések a jellemzõk. A bérkülönbség Ausztria és Magyarország között 1:3 – 1:5 arányban alakul. A gazdasági válság hatásaként a munkanélküliség mindkét országban nõtt és különösen a Nyugat-Magyarországon élõ emberek helyzetére volt negatív hatással. A munkaerõpiacon egyre jobban tûnnek el a határok: csak a nyugat-magyarországi régióból naponta 12.000 magyar munkavállaló ingázik burgenlandi munkahelyre. Ez gyakran azzal a hátránnyal jár, hogy ezek a munkavállalók nem a képzettségüknek megfelelõ munkát végeznek és akár 40%-kal kevesebb bért kapnak, mint egy belföldi foglalkoztatott ugyanazért a munkáért.

A Burgenland – nyugat-magyarországi határtérség különösen érintett a munkaerõpiac liberalizációjában. Ennek eredménye az, hogy a bérezés terén észlelhetõ diszkrimináció és kiszorító verseny által megnövekedett a burgenlandi munkaerõpiacra nehezedõ nyomás. A nyugat-magyarországi munkaerõpiac ugyanakkor óriási szakmunkaerõ hiánnyal küzd.

Egy 18 fõs projekt csapat 11 helyszínen foglalkozik a munkavállalókkal Burgenland és Nyugat-Magyarország területén. Az IGR projekt információs és tanácsadói tevékenységgel szeretne a magyar és az osztrák munkavállalók részére átfogó információkat nyújtani és ezáltal a megfelelõ munka- és bérezési feltételek melletti foglalkoztatottságot elérni.

Az érintett munkavállalókkal fennálló napi kapcsolat lehetõvé teszi a projekt csapat számára, hogy a munkaerõpiac problémáit és gyenge pontjait gyorsan és elsõ kézbõl ismerjék meg. Az így nyert információkat és tapasztalatokat a határon átnyúló együttmûködések, a munkaerõpiac terén tevékenykedõ szervezetek és szociális partnerek arra használhatják fel, hogy egymással együttmûködve megfelelõ megoldásokat fejlesszenek ki az eltérések megszûntetésére.

Határon átnyúló és kétnyelvû jellege által a projekt platformot biztosít az osztrák és magyar érdekképviseletek és szervezetek hálózatának kialakítása számára. A szak- és nyelvtanfolyamok nem csak a munkavállalók eligazodását segítik a határon átnyúló munkaerõpiacon, hanem támogatást nyújtanak a szervezetek és szociális partnerek képviselõinek egyrészt a nyelvi korlátok leküzdésében, másrészt a szomszédos ország adott rendszereinek és jogi hátterének megismerésében. Nagy hangsúlyt kapnak az egészségügy és ápolás, a munkavállalók védelmével foglalkozó, a fiatalok és atipikus foglalkoztatottság témák.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Munkavállalók informálása a burgenland – nyugat-magyarországi határtérségben a határon átnyúló foglalkoztatásra vonatkozó kérdésekben
 • Intézkedések a Burgenlandban és Nyugat-Magyarországon fellépõ szakmunkáshiány leküzdésére
 • A munkavállalók minimális szociális színvonalának biztosítása
 • Foglalkoztatási viszonyok szabályszerû és állandó fejlesztése
 • Határon átnyúló képzések
 • Tartós kooperációs és koordinációs hálózatok kiépítése
 • Elõítéletek leépítése
Educorb

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 652 650,74
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 769 588,36
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Keszthelyi Akadémia Alapítvány
Sopron-Fertõd Kistérség Többcélú Társulás
Abteilung Kindergärten der NÖ Landesregierung


ÖSSZEFOGLALÓ

A határon átnyúló együttmûködés – gazdasági és társadalmi szinten egyaránt – egyre nagyobb jelentõséggel bír. Az interkulturális kommunikációs és gazdasági kompetenciák nem hiányozhatnak a közös gazdasági és élettérbõl. Az ehhez szükséges kulcsfontosságú képességek megszerzése már az iskolában szükséges a fiatalok elhelyezkedési lehetõségeinek javítása érdekében.

Ezen célból született meg az „Educational Cooperation in the Border Region - Partnerség az oktatásért a határtérségben" elnevezésû határon átnyúló képzési projekt.

Az EDUCORB projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között fenntartható együttmûködés alakuljon ki, a fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági készségeinek fejlesztése érdekében.

Az EDUCORB motíválni szeretné a térség óvodáit, iskoláit, tanirodáit a projektben való részvételre és az áltata kínált lehetõségek hasznosítására. Támogatást nyújt a releváns nyelvek legkisebb kortól történõ elsajátítása érdekében, erõsíti az együttmûködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint folyamatos segítséget és friss információkat biztosít a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források elérhetõségérõl. Mindezekhez kapcsolódóan továbbképzési-, és regionális oktatási referens hálózatot alakít ki, hogy az új módszertani fejlesztéseket már az óvodapedagógia korai nyelvi fejlesztésének területén hasznosítsák, segítséget nyújtva a struktúra-, és pedagógiai módszertani változásokból fakadó problémák kezelésére.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Fiatal gyermekkortól az érettségizökig a regionálisan releváns nyelvek (DE, HU) elsajátításának ösztonzése
 • Metodikai fejlesztések a korai idegennyelv elsajátításhoz (kéziköynv, szemináriumok)
 • Óvodák, iskolák és iskolai tanirodák között fenntartható együttmûködések kialakítása a határtérségben (célcsoportorientált rendezvények, mûhelyfoglalkozások, versenyek szervezése, - Know How átadás ”Jó gyakorlatok“ bemutatása és a határtérségben mûködõ oktatási intézmények közti tapasztalatcsere által (utazó pedagógus rendszer)
 • Tanúsítványt adó új e-learning képzési lehetõség kidolgozása: „Határokon átívelõ kereskedelmi és gazdasági ismeretek az osztrák-magyar gazdasági térségben”
 • Határon átnyúló szünidei és szakmai gyakorlatok lebonyolítása (a leonardo da vinci Mobilitási program társfinanszírozásával)
EXPAK AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
L&R Socialforschung OEG
EMAIL Willsberger@LRSocialResearch.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 111 351,51
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 785 067,24
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Kormányhivatal
Berufsförderungsinstitut (BFI) Burgenland
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai együttmûködési folyamat mindenek elõtt az államhatárokon átnyúló gazdasági környezet és az életterek regionális összenövésében ölt testet. A munkaerõ-piaci és foglalkoztatáspolitikában az Osztrák-Magyar Szakértõi Akadémia – EXPAK AT.HU – mint a határon átnyúló együttmûködést elõsegítõ projekt elsõsorban azt bizonyítja, hogy a határrégió munkaerõ-piaci kihívásai akkor kezelhetõk sikeresen, ha az illetékes intézmények és szereplõk következetesen együttmûködnek.

Az EXPAK AT.HU a munkaerõ-piaci politika szereplõinek olyan fóruma, amely egyaránt szolgálja az információk és know-how-ok cseréjét, a közös projektek koncepcionálását és megvalósítását, valamint a határon átnyúló együttmûködést.

A projekt célul tûzte ki az osztrák-magyar határrégió munkaerõ-piaci intézményeinek és szereplõinek tartósan fenntartható hálózatának kialakítását, melynek révén az osztrák-magyar határrégióban közös megoldásokat kidolgozására és megvalósítására kerülhet sor a határ mindkét oldalán meglevõ munkaerõ-piaci kihívások megoldására.

További fontos célok még a munkaerõ-piaci intézmények (munkaügyi központok és szolgálatok, civil szervezetek, szociális partnerek, képzõ intézmények stb.) kistérségi szintû együttmûködésének intenzívebbé tétele és a munkaerõpiacon hátrányos helyzetû személyek részére konkrét projektek kidolgozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Éves jelentés készítése („Integrációs Monitor”), amely az EXPAK AT.HU tevékenységeinek elméleti megalapozásaként tartalmazza az aktuális tanulmányok eredményeit, az adatelemzéseket, illetve a vállalatok éves megkérdezésének  eredményeit. Ezáltal a projekt egész futamideje alatt követhetõ lesz a határrégió munkaerõpiacának alakulása.
 • Legfeljebb három határon átnyúló projekt kidolgozása és megvalósítása munkanélküliek számára.
 • A romák célcsoportját érintõ vállalati vonatkozású szolgáltatások közös kidolgozása (például érzékenyítési intézkedések a vállalatok részére).
 • Az AMS - osztrák Munkapiaci Szolgálat - regionális ügyvezetõségei és a szomszédos magyar munkaügyi kirendeltségek közti módszeres együttmûködés kiépítése és annak segítése.
 • Konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak és gyakorlatok szervezése a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében, illetve a munkapiac és munkaerõ-piaci politika alakulásának megvitatása céljából.
NetLab

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL b.maca@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 399 433,78
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 689 328,59
 

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Vas Megyei Kormányhivatal


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában, ahogy Magyarországon is ugyan azokkal a munkaerõpiaci problémákkal küzdenek – a szakemberek hiánya a legmeghatározóbb. Hiányzik a közös problémák érzékelése és a közös megoldási kezdeményezések szükségessége – közös, tekintetbe véve a határon átnyúló hatást és érdekérvényesítést.

A munkaerõpiaci szervezetek és szociális partnerek regionális határon átnyúló együttmûködésének napi gyakorlatában akadályok állnak fenn, melyek megnehezítik a zökkenõmentes együttmûködést és ezzel összefüggésben a határon átnyúló mobilitást. Úgy határoztak, hogy ezekkel a kihívásokkal intézményeket és érdekeket átfogóan szembe kell nézni, hogy átfogó képet kapjanak a közös munkaerõ- és gazdasági térségrõl, így azt ennek alapján, a konkrét regionális érdekek és szükségletek tekintetében életképessé és változtathatóvá tegyék.

A „Hálózati együttmûködés létrehozása a munkaerõpiacon a magyar-osztrák határon“ (NetLab) határ menti munkaerõpiaci projekt központi feladata egy aktív, határon átnyúló és közös érdekeken alapuló hálózati együttmûködés létrehozása a regionális szociális partnerek, munkaerõpiaci szereplõk és munkaügyi szervezetek között az osztrák-magyar határ menti térségben (Industrieviertel, Burgenland, Nyugat-Magyarország). Az együttmûködés lehetõvé teszi a kölcsönös tapasztalatcserét, a közös problémák tudatának kialakítását és a megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozását (olyan kérdésekben, mint a szakmunkáshiány, a szakképesítések összehasonlíthatósága, a határon átnyúló közvetítés, stb.) annak érdekében, hogy közösen és gyorsan lehessen reagálni a határ menti foglalkoztatási térség változásaira és kihívásaira.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Bilaterális hálózatépítés
 • Szakképesítések összehasonlítása „Jobguide”
 • Határon átnyúló munkaközvetítés
 • Stratégia a szakmunkáshiány megszüntetése érdekében
 • Regionális munkaerõpiaci elemzések
 • Információs offenzíva
EdTWIN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Europa Büro des Stadtschulrats für Wien 
EMAIL petra.feichtinger@edtwin.eu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 619 108,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 789 620,36
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar
 


ÖSSZEFOGLALÓ

„A személyes találkozás a tartós kapcsolatok alapja“ jelmondat égisze alatt a Bécsi Oktatási Hivatal bõvíti határon átnyúló oktatási és képzési kezdeményezéseit. A projekt más országokból és kultúrkörökbõl származó emberekkel való találkozások és pozitív tapasztalatok alapján új minõségû európai azonosságtudatot szeretne kialakítani.  Ezzel a Centrope régió képzésében új területeket állítanak elõtérbe. 

A határon átnyúló kezdeményezés a régió iskolásainak, tanárainak és oktatási szakembereinek szól. Iskolai partnerségek, a szomszédos régiókban végzett gyakorlatok, nyelvtanfolyamok stb. segítenek a gyerekeknek abban, hogy ne féljenek a szomszédos régiókkal való kulturális és nyelvi együttéléstõl. 
Ily módon megszüntethetõk a fiatal européerek gondolkodását és érzelmeit befolyásoló korlátok. E kezdeményezésnek köszönhetõen kialakítható a Centrope régió mint közös élettér és gazdasági térség kedvezõ fejlõdésének alapja.  

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A „Centrope Oktatási Központ“ nyelvi és kompetenciaközpont kialakítása és megnyitása 2009. május 11-én
 • Oktatási anyagok fejlesztése a szomszédos ország nyelvének elsajátítására
 • A régió iskolai osztályai közti partnerkapcsolatok, közös projektmunkák
 • Szakközépiskolák közti képzési együttmûködés 
 • Szakmai gyakorlatok a szomszédos régió diákjai számára 
 • Közös továbbképzés tanárok számára
 • Szakmai konferenciák tanárok és oktatási szakemberek számára 
 • Nyelvi asszisztensek cseréje az idegennyelv-tanítás támogatására
OPTICOM

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH
EMAIL christina.pickl-herk@ic-steiermark.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 619 108,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 789 620,36
 

IDŐTARTAM 2009-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Széchenyi István Egyetem
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ
Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) der Wirtschaftskammer Österreich


ÖSSZEFOGLALÓ

A nemzetközi jelenlét és az osztrák-magyar együttmûködési térségben tapasztalható közös telephelyfejlesztés során az elmúlt években számottevõen megnõtt a kétoldalú üzleti kapcsolatok száma. Ezen együttmûködés kihívásai gyakran az „idegen“– még akkor is ha szomszédos – munkavégzési kultúrák meg nem értésében rejlenek. Továbbá az országokhatárokon átívelõ együttmûködés során gyakran magas rezsiköltségek keletkeznek.

Az OPTICOM célja, hogy az interkulturális kompetencia célirányos kialakításával és az innovatív együttmûködési és kommunikációs technológiák hatékony használatával optimalizálja a határon átnyúló üzleti kapcsolatokat, aminek köszönhetõen nõ az egész régió versenyképessége.

A projekt fõ célcsoportjaként azokat a vállalatokat – fõleg a határ mindkét oldalán tevékenykedõ kis- és középvállalkozásokat – határozták meg, amelyek aktív határon átnyúló üzleti kapcsolatokat ápolnak vagy ilyenek iránt érdeklõdnek, de a projektterületen mûködõ közintézmények és kulcsfontosságú szereplõk is a célcsoporthoz tartoznak.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Interkulturális és kommunikációs technológiai jellemzõk adatfelmérése
 • Ország-tréning WIFI-bizonyítvánnyal
 • „Train the trainer“-tanfolyamok
 • Minõsített trénerek jegyzékét tartalmazó OPTICOM kompetenciapool létrehozása
AC Centrope II

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien
EMAIL kuen@wirtschaftsagentur.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 619 108,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 789 620,36
 

IDŐTARTAM 2010-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Széchenyi István Egyetem
Verein Fachhochschule Technikum Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

Viharos történelme ellenére, Európa olyan kontinenssé vált, melyet egy mûködõ piacgazdasággal, egy demokratikus politikai rendszerrel, az ott élõ polgárok jólétével és szabadságával asszociálnak. Ezek a tények nagyrészt az öreg kontinens országainak nagyszerû gazdasági növekedésére vezethetõk vissza. Az, hogy egy ország gazdasági fejlõdése és a polgárok életminõsége között közvetlen összefüggés áll fenn, több statisztika is részletesen bizonyítja. A globalizáció és a társadalmi változások által azonban Európának az olyan feltörekvõ államokkal kell lépést tartania, mint Kína, India, vagy Brazília, hogy felvevõpiacot találjon az újonnan kifejlesztett termékek számára. Mivel a gazdasági növekedés alapja a mai tudásalapú társadalomban a fejlesztés és a kutatás, a következõ generációk mottója az egy életen át szóló tanulás és továbbképzés lesz.

Az utóbbi, a válság és a csökkenõ eladási számok által jellemzett évek után az autóipar gyorsabban összeszedte magát, mint az várható volt és sikerült új felvevõpiacokat találnia termékeinek. A növekvõ verseny ellenére a vonzó kialakítású és innovatív elektronikai berendezésekkel felszerelt autók, valamint a jövõ technikájának számító elektromobilitás iránt fokozottan növekedni fog az érdeklõdés.

Ebbõl az okból kifolyólag kerülne sor egy képzési akadémia – az Automotive Academy – létrehozására Magyarországon. Az autóiparban dolgozó szakembereknek így lehetõségük nyílna a témában tovább képezni magukat és az itt megszerzett szaktudást a munkahelyükön gyakorlatban is alkalmazni. A dolgozók ily módon megszerzett többlettudása a cég számára is értéktöbbletet jelent. Ezért a dolgozók és a munkáltatók érdeke is, hogy ezt a know-how-t elsajátítsák és így megkülönböztetve magukat versenytársaiktól, versenyelõnyt szerezzenek. A projekt elõször egy osztrák és szlovák együttmûködés keretén belül került sikeresen megvalósításra és most Magyarországra – egy az autógyártás szempontjából igen fontos országra - is kiterjesztik azt. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A magyarországi Automotive Academy létrehozása az Automotive Academy Vienna Region példája alapján
 • Az új E-mobilitás szakkal kapcsolatos igények és elfogadásának felmérése
 • Képzési terv kialakítása egy Joint Degree Programm számára
 • Kérelem elkészítése az új E-mobilitás szak elindításához
 • Az elõadók, trénerek kiválasztása, a tartalom egyeztetése az AAVR tartalommal, kidolgozás és akkreditáció
 • A tananyag megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítása, felépítése és fejlesztése
 • Egy kétnyelvû projekt-weboldal felépítése és üzemeltetése
 • Sajtóanyagok, prezentációk, rendezvények és kiállítások
PHCC

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
IG Passivhaus Plus
EMAIL herwig.hengsberger@passivhausplus.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 361 375,71
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 425 147,92
 

IDŐTARTAM 2011-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung - Regionalmanagement Oststeiermark (RMO)
Pannon Egyetem
Technologieoffensive Burgenland GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Az ETE AT-HU 2007-2013 keretében az energiahatékony építkezés képzési igényeinek a CEEBEE-projekt által végzett elemzése során megállapították, hogy mind Ausztriában, mind Magyarországon szinte teljesen hiányoznak a képzési és továbbképzési kínálatok az energiahatékony
építészet területén. Ezért Európa-szerte kidolgozásra kerül az elsõ nemzetközi szintû, modulárisan
felépített képzési koncepció a passzív- illetve pluszenergia-házak mesteremberei számára (Passive House Craftsmen Course).

Az energiahatékony építészet területén kidolgozandó képzés és továbbképzés célcsoportjai a kivitelezõ építõ- és kisegítõ iparágak iparosai, építtetõk és lakásépítõ szövetkezetek. Az tervezett ECVET-pontrendszer és a passzívház iparosainak PHI-tanúsítványa biztosítja a képzési koncepció nemzetközi elismerését, növeli a fõként magyar iparosok foglalkoztatási  esélyét és ösztönzi a munkaerõ nemzetközi mobilitását. A kivitelezõ szakmák különleges igényeire összpontosító módszertani koncepció különösen figyel a célcsoportnak megfelelõ nyelvi kifejezésre, a jelenlétet megkövetelõ oktatás alacsony arányára, a passzívház-építkezéseken történõ helybeni oktatásra, a tapasztalattal rendelkezõ gyakorlati szakemberek általi irányításra a tanudvarokban, valamint az e-tanulás moduljaira és a mentori modellre. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Együttmûködés kialakítása, fordítási szolgáltatás, közönségkapcsolati munka
 • Kutató-feltérképezõ munka és elemzés, a tanfolyam koncepciójának kidolgozása, írásos oktatási anyag készítése, eLearning-modul, „Train the trainer“ kísérleti lebonyolítása
 • ECVET és ISO 17924 minõsítés
 • Finanszírozási és megalósítási modellek
FEMCOOP

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
INNOVATION REGION STYRIA GMBH
EMAIL claudia.krobath@irstyria.com
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 361 375,71
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 425 147,92
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
PANNON NOVUM Nonprofit Kft.
Berufsförderungsinstitut Steiermark BFI
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A dinamikus gazdasági fejlõdés alapja a vállalatoknál dolgozó szakképzett munkaerõ. A természettudományos és mûszaki szakmákban tapasztalható növekvõ szakemberhiány a fiatalok pályaorientációjának minõségében megújulást tesz szükségessé (A Stájerországi Gyáriparosok Szövetsége szerint különösen a következõ területeken jelentkezik igény: gépgyártás, elektrotechnika,anyagtudomány, fémipar és eljárástechnológia). Sokszor a fiatalok és elsõsorban a lányok és fiatal nõk szakmaválasztási spektruma még mindig nagyon szûk. Közülük sokan egyáltalán nem, vagy csak kevés információval rendelkeznek a mûszaki szakmák jellegzetes tevékenységeirõl és az ott használt anyagokról.

A projekt célja pályakezdõ fiatal nõk érdeklõdésének felkeltése a természettudományos és mûszaki szakmák iránt, ezáltal a régiókban jelentkezõ szakemberhiány csökkentése és a helyzet javítása. Cél a fémipari és elektronikai területen dolgozó nõk bevonása, hogy követendõ példaként szolgálhassanak a fiatal nõk és lányok számára

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Modell kidolgozása a fiatal nõk és lányok természettudományos és mûszaki szakmák iránti motiválása érdekében.
 • Határon átnyúló kompetenciahálózat létrehozása üzemekkel, iskolákkal és intézményekkel a témával kapcsolatos célirányos információ- és tapaszlatcsere biztosítására.
 • Iskolák és cégek közötti 5 partnerség létrehozása és megvalósítása (szakképzett nõi dolgozókkal) pilotprojektek keretében Ausztriában és Magyarországon, hogy ezzel is további projekteket lehessen kezdeményezni. A megvalósításra a fémipari és elektronikai területen dolgozó nõk coachként (példaképként) való bevonásával kerül sor, hogy a fiataloknak a workshopokon új perspektívákat tárjunk fel.
AT-HU ISA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Berufsförderungsinstitut Wien
EMAIL m.themel@bfi.wien
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 329 786,82
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 387 984,54
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnõttképzõ Központ Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.
Berufsförderungsinstitut Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A középfokú képzésbõl középiskolai végzettség nélkül lemorzsolodó tanulók esélytelenek a munkaerõpiacon. A magyar projektpartnernél a 20-30 százalékos lemorzsolódási arány rendkívül magas. Magyarországon az eddigi szakképzési rendszer a tanulókat nem készítette fel optimálisan a szakmájukra. Ugyanakkor a munkáltatók arra panaszkodnak, hogy nem áll rendelkezésre megfelelõ munkaerõ. Ezért a 2013/2014-es tanévtõl osztrák mintára duális szakképzést vezetnek majd be Magyarországon, amely iskolai elméleti képzést és a vállalkozásokhoz kihelyezett gyakorlati képzést tartalmaz.

Ausztriai tanulmányutak során a magyar szakképzés felelõsei áttekintést kapnak arról, miként lehet támogatni a hátrányos helyzetû tanulók integrációját. Következõ lépésként közösen kidolgozzák a duális képzés stratégiáját, és adaptálják a hátrányos helyzetû tanulók integrációjára irányuló osztrák modellt. A pedagógusok a vállalkozások képviselõivel közösen kidolgozzák olyan tanfolyamok koncepcióját, amelyek felkészítik a magyarországi és ausztriai vállalatokat és a munkáltatókat az új képzési rendszerre. Kísérleti tanfolyamokon tesztelik, majd kiértékelik a koncepciókat. Annak érdekében, hogy az érintett hátrányos helyzetû tanulók mind az iskolában, mind a gyakorlati képzés során eredményesen haladjanak elõre, a 2013/2014-es tanévben két iskola és vállalat bevonásával mentori programot valósítanak meg. E program keretében a projektben felkészített pedagógusok és szakértõk 20 hátrányos helyzetû tanulót mentorálnak és kísérnek a szakmai életbe vezetõ úton.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A duális képzés stratégiájának kidolgozása és az osztrák modell adaptálása
 • Tanulmányutak Ausztriába a duális képzési rendszer megismerése céljából
 • Tanfolyamkoncepció kidolgozása magyar pedagógusok számára a jó bevált gyakorlati példák alapján
 • Kísérleti tanfolyamok megvalósítása pedagógusok és vállalatok számára
 • Mentori program megvalósítása a 2013/2014-es tanévre
 • Jól bevált gyakorlati példák brosúrája német és magyar nyelven
 • Tévé- és rádióriportok (5-5 Ausztriában és Magyarországon)
EDUCORB extended

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 302 024,64
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 355 323,17
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulása
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Kindergärten


ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya az európai mobilitás és szabad munkaerõáramlás keretfeltételeinek megteremtése. A határ- és vámellenõrzés megszüntetésével, a munkaerõpiac megnyitásával lehetõvé válik a lakó- és munkahely szabad megválasztása, az európai belsõ piacon ösztönzésre kerülnek a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok valamint a szabad kereskedelem. Ausztria és Magyarország közötti fenntartható határokon átnyúló együttmûködés biztosításaképpen a nyelvi és interkulturális ismeretek hiányból származó „személyes határokat“ nem rendeletekkel lehet lebontani, hanem ennek elérése érdekében mindkét féltõl aktív együttmûködésre és motivációra van szükség.

Az elmúlt években az EDUCORB projekt keretében, az ausztriai és magyarországi óvodák és iskolák közötti nyelvi és kulturális ismeretek közvetítése területén fontos eredményeket értünk el. Feladatunk most, ezen sikeres alapokra építve, a nyelvtanulás folyamatosságának biztosítása, és egy megfelelõ minõségi szint elérése a szomszédos ország nyelvének és kultúrájának a megismerésében. Az EDUCORB pilot-óvodáiban végrehajtott projektnek köszönhetõen az óvodák, a szülõk és a gyerekek is motiváltak, ez a korábbi idegen nyelvtanulás sikerességét támasztja alá. Az EDUCORB extended projekt hozzájárul a nyelvelsajátítás fenntarthatóságához, mégpedig úgy, hogy a nyelvoktatást az általános iskolában is folytatják. A sikeres tanulás legfontosabb tényezõje a motiváció, mely a tanult nyelvek megélése és alkalmazása által érhetõ el.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Motiváió é az interkulturáis ismeretek bõíéé szolgáóbilateráis rendezvéyek
 • „Jó gyakorlat – modell” kialakíáa (Nyelvelsajáíá folymatossáa az óoda é iskola kööt)
 • Hatáon ányúóóodai é nyelvtanái háóat kialakíáa
 • 2 nyelvi szimpóium rendezée
 • Hatáon ányúónyái gyakorlat szervezée Magyarorszáon osztrá diáok rézée
 • E-learning válalkozái ismeretek mószertani úmutatóáak elkézíée a felnõtoktatához